counter KİŞİ ŞUAN SİTEDE
   
  COĞRAFYA ve BİZ
  ÖSS Testleri
 


ŞİMDİLİK ÖRNEK SORULAR,TEKNİK BİR NEDENLE ŞEKİLLERİ AKTARAMADIM.EN KISA ZAMANDA SORUNU GİDERMEYE ÇALIŞIYORUM.

1-
Yerin şeklini, boyutlarını,hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını inceleyen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astronomi   B) Matematik coğrafya  C)  Hidroğrafya  D) Kartoğrafya    E) Jeomorfoloji

2-Aşağıdaki gezegenlerden hangisi güneş çevresindeki hareketini en erken tamamlar?

 A) Merkür       B) Satürn                        C)  Uranüs           D)Neptün           E) Plüton

3-Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

   A)Yer çekimini                B)Sıcaklığın dağılımını            C)Paralellerin boylarını

                     D)Mevsimlerin Süresini         E)Meridyenler arası mesafeyi

 

 


4- Yandaki şekilde  işaretli noktalardan hangisinde Dünyanın

    ekseni etrafındaki dönüş hızı en fazladır?

A)I     B) II       C)  III   D) IV          E) V

 


 

5- Dünya üzerindeki herhangi bir yerde gece-gündüz  uzunluğunun sürekli değişmesinin temel nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması

   B)Dünyanın günlük hareketi

   C)Dünyanın geoit şeklinde olması

   D)Dünyanın güneş çevresinde dönüş yönü

   E)Gün içinde güneş ışınlarının değişmesi

6- Dünyanın konumu aşağıdaki şekildeki gibi iken Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

HARİTA BİLGİSİ, PROJEKSİYONLAR, ENLEM-BOYLAM KONU DEĞERLENDİRME SORULARI

 

 

1-  Renklendirme yönlemi ile yapılan haritalarda, yükselti basamakları belirli renkler ve tonları ile gösterilir.

Buna göre, bir Avrupa fiziki haritasında Belçika, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerin yeşil renk ve tonları ile gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturabilir?

A)            Deniz kıyısında bulunduklarına

B)            Yüzölçümlerinin küçük olduğuna

C)            Yerşekillerinin engebeli olduğuna

D)            Ormanların geniş yer tuttuğuna

E)          Denizden yüksekliklerinin az olduğuna

 

 

2- 

I.   Göl kıyısındaki eğrinin yükselti değeri 0 metredir.

II.             Bir eğrinin geçtiği her yerde yükselti aynıdır.

III.             İki eğri arasındaki yükselti tarkı her yerde aynıdır.

İzohips eğrileri ile İlgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

A)      Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) 1 ve II E) II ve İli

 

3-  Aşağıdaki izohips haritasında İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkı 100 metredir.

Buna göre, harita ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur?

 

A)            Haritada kuzey-güney yönünde akış gösteren iki akarsu bulunmaktadır.

B)            Haritadaki L noktasının yüksekliği K dan fazladır.

C)            Güneyden kuzeye  doğru  gidildikçe  yerşekillerinde yükselti genel olarak artmaktadır.

D)            K ile M noktaları arasındaki yükselti farkı 300 metredir.

E)            Haritada yerleri belirtilen akarsular az eğimli yüzeylerde akmaktadır.

 

4-

Yukarıda bir bölgenin izohips haritası verilmiştir.

Bu haritada verilen noktalardan hangisinin yükseltisi doğru tahmin edilmiş olabilir?

A)N-150  B)X-300  C) Z - 25 D) M - 75 E)Y – 225

 

5-

Yukarıdaki izohips haritasında işaretli F noktasında yükselti  150 m,  E noktasında 225 m dir.

Buna göre, Z noktasının yükseltisi kaç m'dir?

A) 275        B) 300       C) 325         D) 350       E) 450

 

6- 

Yukarıdaki İzohips haritasında verilen M noktasında yükselti 900 m, T noktasında ise  1200 m dir.

Buna göre, haritada verilen akarsu vadisi hangi yükseltiler arasında yer alır?

A) 0 - 300 B) 300 - 600 C) 600 - 900 D) 900 - 1200 E) 1200 – 1400

 

 

 

7-

Yukarıdaki izohips haritasında verilen K, L, M noktalarının yükseltileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) M > L > K  B)K> L> M   C> M > K > L D) L > M > K E) L > K > M

 

8- 

Yukarıdaki haritada izohips eğrileri arasındaki yükselti farkı 75 metredir.

Buna göre,  Z  noktası hangi yükseltiler arasında yer alır?

A)      200 - 250 B) 225 - 300 C) 300 - 325 D) 300 - 375 E) 375 – 425

 

 

9- 

Yukarıda bir bölgenin İzohips haritası verilmiştir.

Buna göre, haritadaki   C   noktası ile harita üzerinde işaretli noktalardan hangisinin yükseltisi aynıdır?

A) I  B) II   C> III  D) IV    E) V

 

 

10-

İzohips eğirlerinin sık ya da seyrek geçmesi, yer şekillerinin özelliklerine göre değişir. Eğriler, eğimin fazla olduğu yerlerde sık, eğimin az olduğu yerlerde seyrektir.

Bu bilgilere göre, izohips eğrilerinin aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin gösterildiği yerlerde daha sık geçmesi beklenir?

A) Menderes

B) Boğaz vadi

C) Delta ovası

D) Plato yüzeyi

E) Taban seviyesi ovası

 

11-

Yukarıdaki izohips haritasında, P noktasının bulunduğu yörede izohips eğrilerinin sık geçmesi bu yöre İçin aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturabilir?

A)            Yükseltinin fazla olduğuna

B)            Yerşekillerinin sade olduğuna

C)            Eğimin fazla olduğuna

D)            Kıyı derinliğinin az olduğuna

E)            İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkının az olduğuna

 

12- Yeryüzünün belirli bir bölümünün yada tamamının kuşbakışı olarak çiziimesiyle elde edilen şekfin harita olabilmesi için, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir?

A)            Enlem ve boylam değerlerinin olması

B)            Lejantının belirlenmesi

C)            Eşyükselti eğrileriyle çizilmiş olması

D)            Çizimin bir ölçeğe göre yapılmış olması

E)            Geniş alanların gösterilmesi

 

 

 

13- 

I.              Dünya'nın şekli

II.             Kara ve denizlerin dağılışı

III.             Yerşekillerinin engebeli olması

Yukandakilerden hangisi yada hangileri, haritalardaki bozulmaların nedenidir?

A) Yalnız I

C) Yalnız II

B) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

 

14- Harita ve haritaların çizildiği ölçeklerle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)            Ölçek büyüdükçe hata oranı azalır.

B)            Tüm   haritalardan   eğim   ve   yükseklik hesaplanabilir.

C)            Gösterilen alan büyüdükçe ayrıntı azahr.

D)            Küçük ölçekli haritaların paydası büyüktür.

E)            Planlar büyük ölçekli haritalardır.

 

 

15- Bir haritanın ölçeği biiyütülürse,

I.              Gösterilen alan genişler

II.             Ayrıntı artar

MI.   Bozulma oranı azalır.

yargılarından  hangisi   yada hangileri doğru olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

 

 

16-  Ankara ile İzmir arası gerçekte 600 km dir. Bu iki şehir arası 1 / 5,000,000 ölçekli bir haritada kaç cm gelir?

A) 6      B)12    C)16    D) 20    E) 300

 

 

17-  Aşağıdak ilerden hangisi, haritalarda ölçeğe bağlı olarak değişmez?

A) Yükselti değerlen

B) İki merkez arasındaki harita uzunluğu

C) Haritanın ayrıntı gösterme gücü

O) Haritadaki bozulma miktarı

E) Harita alanı

 

18-  Gerçekte Ankara - Van arası yaklaşık 1200 km olduğuna göre, yukarıdaki haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/3,000,000  B) 1/4,800,000 D)1 / 6,000,000  C)1 / 30,000,000 E) 1/12,000,000

 

19-

Ankara - İstanbul arası mesafe 1/1,500,000 ölçekli bir haritada 30 cm gelmektedir. Başka bir haritada iki şehir arası 10 cm geldiğine göre, ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 1 / 500,000 B)1 / 2,500,000  C)1 / 4,500,000 D)1 / 5,000,000  E} 1/6,000,000

 

20- 

Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekle çizilen haritaların özelliklerinden biri değildir?

A)            Küçültme oranı fazladır.

B)            Paydasındaki rakam küçüktür.

C)            Hata oranı azdır.

D)            Ayrıntı gösterme gücü fazladır.

E)            Gösterilen alanlar dardır.

 

 

21-  Yandaki   izohips haritasında gösterilmeyen yerşekli, aşağıdaki lerden hangisidir?

A) Delta B) Kapalı çukur C)Tepe D) Falez E) Vadi

 

 

22- İzohips yöntemiyle çizilen haritalarda yükseltiye bağlı olarak izohipslerin sayılan da değişir.

Buna göre, aynı ölçekle çizilen aşağıdaki bölgelerin hangisinin haritasında daha fazla izohips eğrisi geçer?

A)            Ege

B)            Marmara

C)            iç Anadolu

D)            Doğu Anadolu

E)            Güneydoğu Anadolu

 

23- 

Aşagıdakılerden hangisi, hem siyasi hem fiziki haritalara ait ortak bir özelliktir?

A)            Siyasi sınırları göstermesi

B)            Yer şekillerini göstermesi

C)            Yükselti basamaklarını göstermesi

D)            Kuşbakışı olarak çizilmesi

E)            İl sınırlarını, ülke sınırlarını göstermesi

 

24- 

Küçük ölçekli haritalarda ayrıntının az olması, aşagıdakılerden hangisiyle açıklanabilir?

A)            Çizim yöntemiyle

B)            Küçültme oranının fazla olmasıyla

C)            Yer şekillerinin engebeli olmasıyla

D)            Dünyanın şekliyle

E)            Kuşbakışı olarak çizilmesiyle

 

 

25- 

Haritalarda yer şekillerinin gösterilmesi için bazı yöntemler kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?

A)            Gölgelendirme

B)            Tarama

C)            İzohips

D)            İzoterm

E)            Kabartma

 

26- 

Günümüzde            yeryüzü  şekillerini göstermekte kullanılan en yaygın yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Tarama

B)            Gölgelendirme

C)            İzohips

D)            Kabartma

E)            Renklendirme

 

27- 

Aşağıdakilerden  hangileri,  siyasi  haritalarda gösterilmez?

A) Göller

B) Dağlar

C) Matematiksel konum

D) Akarsular

E) Şehirler

 

28-

Aşağıdakilerden   hangisi   izohipslere   ait bir özellik değildir?

A) İki izohips arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır

B) Sık geçtikleri yerde eğim faladır

C) Aynı izohips üzerindeki tüm noktalarda yükselti aynıdır

D) Kıyı çizgileri sıfır metreden geçer

E) Ölçek büyüdükçe  izohips aralık değeride büyür

 

29-

Aşağıdaki İzohips haritalardan hangisinde   yer   şekilleri   daha   ayrıntılı gösterilir?

 

30-A)I ve VI B) IV ve VI C) I ve III D) V ve VI   E) I ve II

 

31-

Yerşekillerinin engebeli olduğu yerlerde gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır. Buna göre, aynı ölçekle çizilen aşağıdaki alanların hangisinde gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark daha fazladır?

 

32-

 Yandaki  şekilde  verilen  noktalar  için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) A noktasının coğrafi koordinatları kesin olarak söylenebilir.

B) C ve  D  noktaları  ekvatora  göre farklı yarımkürededirler.

C) A   veDnoktalarınınyerelsaatleri farklıdır.

D) C noktası,  ekvatorun  kuzeyinde Greenwich'in batısındadır.

E) B noktası, ekvator üzerinde yer almaktadır.

 

33-

İki kentin yerel saatleri farklı olmasına karşın, yıl boyunca gece - gündüz süreleri aynı ise; hangi özelliklerinin ortak olduğu söylenebilir?

A)      Yükseltileri B) Enlemleri C) Yarımküreleri  D) Greenwich'e uzaklıkları E) Yer şekilleri

 

34-

Aynı meridyen üzerindeki noktalarda yıl boyunca yerel saat aynı olmasına karşın, güneşin doğuş ve batış saatleri aynı değildir.

Bu durumu yaratan faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gündüz sürelerinin farklı olması.

B) Yükseltilerinin aynı olmaması.

C) özel konumlarının değişiklik göstermesi.

D) Greenwich'e uzaklıklarının değişmesi.

E) Dünyanın ekseni boyunca hareket etmesi.

 

35-

Türkiye'nin matematiksel konumu, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A) Akdeniz   ve   Güneydoğu   Anadolu'nun diğer bölgelerinden sıcak olmasında.

B) Doğu   Anadolu'da  güneşin   her  zaman Ege'den önce doğmasında.

C) Afrika kökenli rüzgarların sıcaklığı artırıcı etkide bulunmasında.

D) İç Anadolu Bölgesi'nin kışın Karadeniz kıyılarından soğuk olmasında.

E) Kuzey    sektörlü    rüzgarların    sıcaklığı düşürmesinde.

 

36-

Aşağıdakilerden hangisini, ülkemizin özel koşullarının belirlediği söylenebilir?

A) Güney yönlü cephelerin bakı etkisinde olmasını

B) İzdüşüm ve gerçek alanları  arasındaki farkın çok olmasını

C) En    uzun    gündüzün    21     Haziran'da yaşanmasını

D) Öğle  vakti  cisimlerin  gölgesinin   kuzey yönlü olmasını,

E) 21 Aralık'ta kış mevsimine girilmesini,

 

37- Aynı saat diliminde bulunan iki ülkeden birincisinde gece - gündüz değişimi çok az iken, ikinci ülkede 24 saatten uzun gündüzler yaşanmaktadır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Birinci ülke orta kuşakta yer alır.

B) İki ülkede batı yarımkürededir.

C) İkinci ülke ekvatoral kuşaktadır.

D) Bu ülkelerin enlem değerleri farklıdır.

E) ikinci ülke doğu yarımkürededir.

 

38-

Ekvatora  göre  uzaklıkları  farklı  olan  iki noktanın   yerel   saatlerinin   aynı   olması neyi gösterir?

A) Yarım kürelerinin aynı olduğunu

B) Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü

C) Boylamlarının aynı olduğunu

D) Yer'in yuvarlak olduğunu

E) Enlemlerinin aynı olduğunu

 

39-

Yukarıdaki  izohips  haritasında  belirtilen  yerlerden hangi ikisinin yüksekliği farklıdır?

A) A-B    B) D-C     C) L-E  D) K-F         E) F-E

 

 

 

40-

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?

A) Haliç  B) Koy  C) Delta  D) Doruk  E) Yamaç

 

41-

Yukarıdaki izohips haritasında yamaçlardan inen yağmur sularından hangisinin hızı en fazladır?

A) I          B) II          C) III         D) IV        E) V

 

42- 1/400.000 ve 1/800.000 ölçekli Türkiye fiziki haritaları için aşağıdakilerden hangisi şö.y|epemez?

A) 1/400.000 ölçekli haritada Ankara ile İstanbul arası uzunluk daha fazladır.

B) 1/800.000 ölçekli harita 1/400.000 ölçekli haritaya göre daha az yer kaplar

C) 1/800.000 ölçekli haritada hata oranı daha azdır.

D) 1/400.000 ölçekli haritada Tuz gölü daha büyük gösterilmiştir.

E) 1/800.000 Ölçekli haritada ayrıntı daha azdır.

43-

1/800.000 ölçekli bir haritada 16 cm olarak gösterilen bir uzaklık ikinci bir haritada 4 cm olarak gösterilmi

Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen K ve L noktaları arasında kaç °C'lik sıcaklık farkı vardır?

A) 1         B) 2         C) 3         D) 4         E) 8

 

 

 

45- Yukarıdaki  izohips  haritasında A-B  arasında  eğim  % 12'dir.

A-B arasında kuşuçusu uzaklık 20 km olduğuna göre izohipsler kaç m'de bir geçmektedir?

A) 100     B)200      C)300      D) 400     E) 50C

 

46-

Yukarıdaki izohips haritasında kaç numaralı yerde fa-lez oluşma ihtimali daha yüksektir?

A) I          B) II          C)lll          D) IV        E) V

 

 

47-Eğimi % 50 olan İki yer arasında 900 m yükseklik farkı vardır.

Bu iki yer arasında uzaklığın ölçüldüğü haritanın ölçeği 1/1.800.000 olduğuna göre, bu iki yer arası haritada kaç cm olarak gösterilmiştir?

 

A)1          B)5          C)10        D) 15       E) 20

 

48- 1440 km2'nin 10 cm2 olarak gösterildiği bir haritada 12 cm olarak gösterilen bir yolun gerçek uzunluğu kaç km'dir?

A) 12       B)122      C)144      D)156      E)268

 

49-  Bir yöreyi en ayrıntılı çizmek İsteyen bir haritacı aşağıdaki ölçeklerden hangisini kullanırsa daha başarılı olur?

A) 1/100.000 B) 1/250.000 C) 1/500.000  D) 1/1.000.000 E) 1/2.000.000

 

50-

Yandaki izohips haritasında belirtilen yerlerden hangi ikisinin yüksekliği aynıdır?

A)      I ve II B) II ve III C) III ve IV  D) III ve V E) II ve IV

 

 

 Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdakilerden hangisi yoJsîui?

A) Boyun B) Zirve C) Yamaç D) Ova E) Kapalı Çukurluk

 

 

52- Aşağıdaki haritada izohipsler arası yükselti farkı 250 metredir.

Buna göre, yukarıdaki haritada gösteri len C noktası hangi yükselti basamakları arasında yer almaktadır?

A) 750 -1.000         B) 1.000 - 1.250  C) 1.250 -1.500 D) 1.500 - 1.750 E) 1.750-2.000

 

53- izohipslerin birbirinden uzaklaştığı yerlerle ilgili;

I. Yükseklik farkı artar

II. Akarsuların akış hızı azalır

III.  Eğim azalır

İfadelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I               B) Yalnız II              C) Yalnız III  D) I ve II               E) II ve III

 

54-  Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterir.

Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde daha çok renk çeşidi kullanılır?

A)      Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Fırat D) Doğu Karadeniz E) Çatalca-Kocaeli

 

55-

1/300.000 ölçekli bir haritada gösterilen dikdörtgen şeklindeki bir alanın bir kenarı 4 cm, diğer kenarı 8 cm olarak belirlenmiştir.

Bu yerin gerçek alanı kaç km2'dir?

A) 96       B)288      C) 312     D) 428 E) 588

 

 

56- Aynı boyuttaki kağıtlara kağıdın tamamını kullanarak çizilen aşağıdaki yerlere ait haritalardan hangisinin ölçeği ejı_bjjyjjktü£?

A) Avrupa B)Türkiye C) İç Anadolu D) Marmara E) Beyşehir Gölü

 

57- 1/1.600.000 ölçekli bir haritada 6 cm olarak gösterilen bir yer 1/3.200.000 ölçekli ikinci bir haritada kaç cm olarak gösterilir?

A) 1,5      B)3          C)4,5       D) 9         E) 12

 

58- 1/400.000 ölçekli bir fiziki haritaya göre ölçeği bir misli büyük olan ikinci bir harita için;

I.              Ayrıntısı fazladır.

II.             Dört misli fazla alan kaplar.

III.             Uzaklıklar bir misli fazla gösterilir.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I               B) Yalnız III              C) I ve II D) II ve III   E) I,II ve III

 

 

59- Meridyenlerin birbirine paralel çizildiği bir haritada Ekvatordan uzaklaştıkça alanlar olduğundan büyük gösterilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi olduğundan daha büyük gösterilir?

A) Grönland B) İspanya C) Meksika D) Irak E) Mısır

 

60-Aynı bölgeyi gösteren ve ölçekleri farklı olan haritalardan biri fiziki harita, diğeri idari dağılış haritasıdır.Bu iki haritada;

I.              Çizim amacı

II.             Ayrıntıyı gösterme gücü

III.             Coğrafi koordinatlar

hangisi farklıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

1)22*Batı meridyeni üzerinde saat 22.00 ise 15*doğu meridyeni üzerinde saat kaçtır?

A)19.32              B)23.30
C)22.28              D)24.28

 

2)-23*Doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde güneş 06.21 de doğuyor.36* Doğu meridyeni üzerinde bulunan B şehrinde saat kaçta doğar?

A)05.29              B)06.08
C)06.34              D)07.13

 

3)-Yerel saati 30* doğu boylamından 60 dakika ileri olan bir yerin boylamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)15*Doğu

B)45*Doğu
C)30*Doğu
D)45*Batı

 

4)33*Doğu boylamı üzerinde yer alan Ankara’da yerel saat 9.00 iken 29*Doğu boylamında yer alan İstanbul’da yerel saat kaçtır?

A)8.44     B)9.16     C)9.32    D)10.44

 

5).Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında yer alan Ankara’da saat 09.00 iken Siirt’te 09.36 olur.

Buna göre, Siirt hangi boylam üzerindedir?

 

A) 38° Doğu                B) 39° Doğu                C) 40° Doğu   D) 41° Doğu                E) 42° Doğu

 

6)Yukarıdaki şekle göre, başlangıç meridyeni ile Yengeç dönencesinin kesiştiği nokta kaçıncı aralıkta yer alır?

 

A) 1             B) 2             C) 3              D) 4              E) 5

 

7.   Aşağıdakilerden hangisi, şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır?

 

A) Gündüz süresi

B) Yerel saat

C) Güneş ışınlarının geliş açısı

D) Hâkim rüzgâr yönü

E) Yağış miktarı

(1992 - ÖSS)

 

 

8)   P noktasında yerel saat 17.00 iken M ve L noktalarında yerel saat kaçtır?

 

         M            L  

A)   16.40       17.00

B)   16.10       17.20

C)   17.20       16.40

D)   17.00       16.40

E)   17.00       17.00

(1993 - ÖSS)

9)"X" kentinin yerel saat "Y" kentinden 2 saat 12 dakika ileridir. "Y" kentinin boylamı 10° doğu olduğuna göre "X" kenti hangi boylam üzerindedir?

A) 110° Doğu       B) 43° Doğu          C) 30° Doğu

D) 45° Doğu         E) 23° Batı

 

11)10 batı meridyeninde yerel saat 12.20'dir. Aynı anda başka bir merkezde yerel saat 10.40 ise ikinci merkezin boylamı nedir?

A) 25 Batı              B) 35 Batı              C) 25 Doğu

D) 35 Doğu           E) 15 Doğu

 

.12) 10° Batı boylamında bulunan A noktasında yerel saat 13:00 iken B ve C noktalarında yerel saat kaçtır?

B'nin yerel saati                   C'nin yerel saati

A)           14:00                                      15:00

B)            13:50                                      14:50

C)            13:30                                      15:30

D)           14:00                                      16:00

E)            13:40                                      15:40

13)Aşağıdaki dünya profili üzerinde belirlenen A ve B noktaları ile B ve C noktalarında aşağıdakilerden hangisi her zaman aynı durumda olur?

  

           A ve   B                   B ve C                

A)           Sıcaklık                  Yerel saat

B)            Gündüz süresi      Güneşin doğuş saati

C)            Ekvatora uzaklık   Güneşin batış saati

D)           Çizgisel hız            Yerel saat

E)            Mevsimler             Gece-gündüz süresi

 

14). 40° doğu meridyeninde yerel saat 13.50 iken 10° doğu meridyeninde yerel saat kaçtır?

A) 10.30 B)15.50        C) 11.50

D)12.00                  E) 14.00

 

15) Ekvatorda 1° meridyen yayı 111 km'dir. iki paralel arasındaki uzaklık ise her yerde 111 km dir. Yukarıdaki bilgilerden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi bulunamaz?

A) 0° paralelinde, 5°Batı-5° Doğu boylamları arası kuş uçuşu uzaklık

B) 40° Doğu meridyeninde 10° Kuzey-15° Kuzey enlemleri arası kuş uçuşu uzaklık

C) Başlangıç meridyeninde, dönenceler arası kuş uçuşu uzaklık

D) 45° Kuzey paralelinde 20° Batı-50° Batı boylamları arasındaki kuş uçuşu uzaklık

E) 15° Batı boylamında 2° Kuzey-7° Güney paralelleri arasındaki uzaklık

 

 

16)I.   Güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez

II.    Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerindedir.

III.  Batı rüzgarlarının etkisindedir.

IV.  Yer şekilleri engebelidir.

 

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türkiye’ nin özel konumu ile ilgilidir?

 

     A) I - II             B) I – III C) II – III

D) II – IV         E) III – IV

 

17)K ve L merkezleri 30o Doğu Meridyeni üzerinde bulunmaktadır. K merkezi 30o Kuzey L merkezi ise 90o Kuzey paraleli üzerinde bulunmaktadır.

 

Buna göre iki merkez arasındaki uzaklık kaç km dir?

 

 A)   666                B)  660            C)  111   

             D)  13320                  E)  6660

 

 

18)21 Mart tarihinde E merkezinde Güneş 17.50’ de battığına göre A merkezinde Güneş saat kaçta doğar?

A)       05.10               B)   06.30         C)   06.50    

         D)   05.40               E)   06.20

19) 21 Mart tarihinde Iğdır’ da Güneş 06.16’ da doğdu-ğuna göre 30o Doğu Meridyeni üzerinde bulunan İzmit’ te Güneş saat kaçta batar?

 

A)       17.24               B)   19.16         C)  19.20

    D)   18.20               E)  17.20

 

 

26)Güneş ekvator üzerindeyken, biri Kuzey diğeri Güney Yarım Küre’de olan iki noktada Güneş’in aynı saatte doğması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

A) Yükseltilerinin aynı olmasına

B) Aynı boylam üzerinde bulunmalarına

C) Enlem derecelerinin aynı olmasına

D) Yer şekillerinin benzer olmasına

E) Dönenceler arasında bulunmalarına

 

27).  Aralarında 1° lik fark bulunan iki paralel arasındaki uzaklık değişmezken, aralarında 1° lik fark bulunan iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır.

Meridyenler arasındaki uzaklığın değişmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 

A) Yerin kutuplardan basık olmasıyla

B) Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesiyle

C) Meridyen daireleri uzunluğunun ekvatorun uzunluğuna yakın olmasıyla

D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23° 27’ lık açı bulunmasıyla

E) Birbirini izleyen iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı olmasıyla

(1999 - ÖSS)

 

 

1)22*Batı meridyeni üzerinde saat 22.00 ise 15*doğu meridyeni üzerinde saat kaçtır?

A)19.32              B)23.30
C)22.28              D)24.28

 

2)-23*Doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde güneş 06.21 de doğuyor.36* Doğu meridyeni üzerinde bulunan B şehrinde saat kaçta doğar?

A)05.29              B)06.08
C)06.34              D)07.13

 

3)-Yerel saati 30* doğu boylamından 60 dakika ileri olan bir yerin boylamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)15*Doğu

B)45*Doğu
C)30*Doğu
D)45*Batı

 

4)33*Doğu boylamı üzerinde yer alan Ankara’da yerel saat 9.00 iken 29*Doğu boylamında yer alan İstanbul’da yerel saat kaçtır?

A)8.44     B)9.16     C)9.32    D)10.44

 

5).Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında yer alan Ankara’da saat 09.00 iken Siirt’te 09.36 olur.

Buna göre, Siirt hangi boylam üzerindedir?

 

A) 38° Doğu                B) 39° Doğu                C) 40° Doğu   D) 41° Doğu                E) 42° Doğu

 

6)Yukarıdaki şekle göre, başlangıç meridyeni ile Yengeç dönencesinin kesiştiği nokta kaçıncı aralıkta yer alır?

 

A) 1             B) 2             C) 3              D) 4              E) 5

 

7.   Aşağıdakilerden hangisi, şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır?

 

A) Gündüz süresi

B) Yerel saat

C) Güneş ışınlarının geliş açısı

D) Hâkim rüzgâr yönü

E) Yağış miktarı

(1992 - ÖSS)

 

 

8)   P noktasında yerel saat 17.00 iken M ve L noktalarında yerel saat kaçtır?

 

         M            L  

A)   16.40       17.00

B)   16.10       17.20

C)   17.20       16.40

D)   17.00       16.40

E)   17.00       17.00

(1993 - ÖSS)

9)"X" kentinin yerel saat "Y" kentinden 2 saat 12 dakika ileridir. "Y" kentinin boylamı 10° doğu olduğuna göre "X" kenti hangi boylam üzerindedir?

A) 110° Doğu       B) 43° Doğu          C) 30° Doğu

D) 45° Doğu         E) 23° Batı

 

11)10 batı meridyeninde yerel saat 12.20'dir. Aynı anda başka bir merkezde yerel saat 10.40 ise ikinci merkezin boylamı nedir?

A) 25 Batı              B) 35 Batı              C) 25 Doğu

D) 35 Doğu           E) 15 Doğu

 

.12) 10° Batı boylamında bulunan A noktasında yerel saat 13:00 iken B ve C noktalarında yerel saat kaçtır?

B'nin yerel saati                   C'nin yerel saati

A)           14:00                                      15:00

B)            13:50                                      14:50

C)            13:30                                      15:30

D)           14:00                                      16:00

E)            13:40                                      15:40

13)Aşağıdaki dünya profili üzerinde belirlenen A ve B noktaları ile B ve C noktalarında aşağıdakilerden hangisi her zaman aynı durumda olur?

 

           A ve   B                   B ve C                

A)           Sıcaklık                  Yerel saat

B)            Gündüz süresi      Güneşin doğuş saati

C)            Ekvatora uzaklık   Güneşin batış saati

D)           Çizgisel hız            Yerel saat

E)            Mevsimler             Gece-gündüz süresi

 

14). 40° doğu meridyeninde yerel saat 13.50 iken 10° doğu meridyeninde yerel saat kaçtır?

A) 10.30 B)15.50        C) 11.50

D)12.00                  E) 14.00

 

15) Ekvatorda 1° meridyen yayı 111 km'dir. iki paralel arasındaki uzaklık ise her yerde 111 km dir. Yukarıdaki bilgilerden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi bulunamaz?

A) 0° paralelinde, 5°Batı-5° Doğu boylamları arası kuş uçuşu uzaklık

B) 40° Doğu meridyeninde 10° Kuzey-15° Kuzey enlemleri arası kuş uçuşu uzaklık

C) Başlangıç meridyeninde, dönenceler arası kuş uçuşu uzaklık

D) 45° Kuzey paralelinde 20° Batı-50° Batı boylamları arasındaki kuş uçuşu uzaklık

E) 15° Batı boylamında 2° Kuzey-7° Güney paralelleri arasındaki uzaklık

 

 

16)I.   Güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez

II.    Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerindedir.

III.  Batı rüzgarlarının etkisindedir.

IV.  Yer şekilleri engebelidir.

 

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türkiye’ nin özel konumu ile ilgilidir?

 

     A) I - II             B) I – III C) II – III

D) II – IV         E) III – IV

 

17)K ve L merkezleri 30o Doğu Meridyeni üzerinde bulunmaktadır. K merkezi 30o Kuzey L merkezi ise 90o Kuzey paraleli üzerinde bulunmaktadır.

 

Buna göre iki merkez arasındaki uzaklık kaç km dir?

 

 A)   666                B)  660            C)  111   

             D)  13320                  E)  6660

 

 

18)21 Mart tarihinde E merkezinde Güneş 17.50’ de battığına göre A merkezinde Güneş saat kaçta doğar?

A)       05.10               B)   06.30         C)   06.50    

         D)   05.40               E)   06.20

19) 21 Mart tarihinde Iğdır’ da Güneş 06.16’ da doğdu-ğuna göre 30o Doğu Meridyeni üzerinde bulunan İzmit’ te Güneş saat kaçta batar?

 

A)       17.24               B)   19.16         C)  19.20

    D)   18.20               E)  17.20

  

26)Güneş ekvator üzerindeyken, biri Kuzey diğeri Güney Yarım Küre’de olan iki noktada Güneş’in aynı saatte doğması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

A) Yükseltilerinin aynı olmasına

B) Aynı boylam üzerinde bulunmalarına

C) Enlem derecelerinin aynı olmasına

D) Yer şekillerinin benzer olmasına

E) Dönenceler arasında bulunmalarına

 

27).  Aralarında 1° lik fark bulunan iki paralel arasındaki uzaklık değişmezken, aralarında 1° lik fark bulunan iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır.

Meridyenler arasındaki uzaklığın değişmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 

A) Yerin kutuplardan basık olmasıyla

B) Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesiyle

C) Meridyen daireleri uzunluğunun ekvatorun uzunluğuna yakın olmasıyla

D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23° 27’ lık açı bulunmasıyla

E) Birbirini izleyen iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı olmasıyla

(1999 - ÖSS)

 

 

 

 
  toplam 53149 ziyaretçi (81613 klik) kişi burdaydı!
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Giriş sayfası yap